ประวัติส่วนตัว


รายละเอียดบุตร

ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ การศึกษา

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีที่สำเร็จ วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา(ต้น)
มัธยมศึกษา(ปลาย)
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาทำงาน อัตราเงินเดือน สาเหตุที่ออก

ความสามารถด้านภาษา

 


ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

การเขียนโปรแกรม


ท่านสามารถขับรถประเภทใดได้

ท่านเคยต้องโทษอาญา - แพ่งมาก่อนหรือไม่


การฝึกอบรม

หัวข้อการฝึกอบรม วันที่อบรม

บุคคลอ้างอิงซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว/ ผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน

ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ โทรศัพท์

รูปถ่าย


(รูปถ่ายควรเป็น .jpg ขนาดไม่เกิน 150 K)
* หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบค่ะ

ค้นหาจากยี่ห้อ